Znalezione obrazy dla zapytania: oddział przedszkolny

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Jana Pawła II w Węgrowie
OGŁASZA NABÓR
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 Rekrutacja będzie trwała
 od 1 do 26 marca 2021 r.

W celu zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego rodzic/prawny opiekun powinien zgłosić się do sekretariatu szkoły z kompletem niżej wymienionych dokumentów:

 

Wykaz dokumentów składanych obowiązkowo:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie.

 2. Kwestionariusz zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie.

 3. Do wglądu:

 • dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, zapisującego dziecko do oddziału przedszkolnego,

 • akt urodzenia dziecka (dotyczy tylko dzieci spoza obwodu szkolnego miasta Węgrowa).

Wykaz dokumentów składanych opcjonalnie wraz z oświadczeniami:

 1. Załącznik nr 1 do wniosku, zawierający informacje o:

 • samotnym wychowywaniu dziecka (oświadczenie),

 • wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie),

 • niepełnosprawności dziecka,

 • niepełnosprawności jednego z rodziców dziecka,

 • niepełnosprawności obojga rodziców dziecka,

 • niepełnosprawności rodzeństwa dziecka,

 • objęciu dziecka pieczą zastępczą.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej,

dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów.

Załącznik do Zarządzenia nr 361/2021 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 28 stycznia 2021r.

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od  1 marca 2021r.
do 26 marca 2021r.

 

 

od 20 kwietnia 2021r.

do 27 kwietnia 2021r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 9 kwietnia 2021r.

do 6 maja 2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 12 kwietnia 2021r.

do 7 maja 2021r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 16 kwietnia 2021r.

do 12 maja 2021r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 19 kwietnia 2021r.

do 14 maja 2021r.OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Jana Pawła II w Węgrowie
OGŁASZA NABÓR
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Rekrutacja rozpoczyna się
1 marca 2019 r. i trwać będzie do 29 marca 2019 r.

W celu zapisania dziecka rodzic/prawny opiekun zgłasza się
do sekretariatu szkoły z kompletem dokumentów, których druki można pobrać z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły www.sp.wegrow.pl.

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
Oświadczenie - potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

Terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego

a) od 4 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola dla osób zamieszkałych na terenie miasta Węgrowa.

b) do 5 kwietnia 2019 r. – weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną.

c) do 8 kwietnia 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

d) do 12 kwietnia 2019 r. – potwierdzenie przez rodziców dzieci woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

e) do 17 kwietnia 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.