Z historii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie

Do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. w Węgrowie funkcjonowały dwie placówki edukacyjne. Szkoła dla dziewcząt, której kierownikiem był Jan Barbasiewicz, mieściła się w budynku poklasztornym przy ulicy 3 Maja. W starej drewnianej karczmie ,,Nad Strugą” (róg ulic Piwnej i Gdańskiej) znajdowała się szkoła dla chłopców. Po 1918 roku na ich bazie utworzono w mieście dwie koedukacyjne szkoły powszechne.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie jest spadkobierczynią placówki, która powstała w 1919 roku. Funkcję kierownika szkoły pełnił wówczas pan Wawrzeniewicz. Początkowo nauka odbywała się w trzech salach w budynku klasztornym przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Najwyższą klasą była klasa czwarta. Poza dziećmi polskimi obowiązkowi szkolnemu podlegały dzieci żydowskie. W 1920 r. kierownikiem placówki, która liczyła 581 uczniów, został Jan Barbasiewicz. Od tego czasu datują się trudności lokalowe szkoły. Dwie sale lekcyjne wynajęto wówczas w domach prywatnych na terenie miasta. W roku 1929 placówka uzyskała dwa kolejne pomieszczenia w szkole „na Piaskach”.W 1935 roku rozpoczęto budowę nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgrowie.
Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgrowie.
Foto. Archiwum MBP w Węgrowie
Do 1939 roku wybudowano drewniany budynek, w którym mieściło się pięć sal lekcyjnych. Z powodu dużej liczby dzieci (na jedną salę przypadało 100 uczniów) dodatkową klasę lekcyjną urządzono na korytarzu. W tym okresie aż 300 dzieci z Węgrowa nie było objętych nauczaniem. Poważny problem stanowiła wysoka absencja wychowanków na zajęciach z powodu pomocy dzieci w pracach polowych. Wielu uczniów nie kończyło siódmej klasy. Tuż przed wybuchem II wojny światowej ówczesne władze Węgrowa starały się o pożyczki na dokończenie budowy szkoły. Poza trudnościami lokalowymi placówki problem stanowiły częste zmiany kierowników. W roku 1930 kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgrowie objęła Joanna Byrkowa, w roku 1933 funkcję kierownika przejął Edward Rollinger, w 1934r.- Władysław Cempla, w 1935r. - Cyran Wojciech, w 1936r. - ponownie Edward Rollinger, w 1938 roku zarządzanie placówką powierzono Stanisławowi Wojciechowskiemu.
Podczas okupacji hitlerowskiej sytuacja szkoły znacznie się pogorszyła, gdyż wojsko niemieckie zajęło wszystkie budynki szkolne. Nauka odbywała się wyłącznie w domach prywatnych. Zabronione było nauczanie historii, geografii i literatury ojczystej. Podręcznik do języka polskiego zastąpiono pismem „Ster”, które przesycone było propagandą niemiecką. W 1941 roku stanowisko kierownika szkoły objął Jan Barbasiewicz, następnie funkcję tę pełnili Mieczysław Lisowski i Albin Byrko. Podczas okupacji kilkunastu nauczycieli z Węgrowa i okolic zostało aresztowanych, zamordowanych przez gestapo lub wywiezionych do obozów koncentracyjnych. Wielu wojna zmusiła do opuszczenia powiatu. Oprócz bardzo dotkliwych strat kadrowych podczas okupacji hitlerowskiej zniszczeniu uległo wyposażenie sal lekcyjnych, pomoce naukowe i dokumentacja szkoły.
Po zakończeniu działań wojennych w roku 1944 nauka w Szkole Podstawowej nr 2 w Węgrowie odbywała się w dwóch budynkach - w klasztorze przy ul. Kościuszki i w szkole „na Piaskach”. W 1948r. uczniów z „Piasków” przeniesiono do drewnianego budynku przy ulicy Mickiewicza. Po czterech latach, a więc w 1952 roku, zlikwidowano szkołę w klasztorze, kancelarię przeniesiono „na Stadion”, gdzie otrzymano też trzecią salę lekcyjną. Prócz tego placówka ponownie otrzymała dwa pomieszczenia „na Piaskach”. W 1956r. ku zadowoleniu całej społeczności szkolnej po raz pierwszy nowy rok nauki rozpoczęto w jednym budynku szkolnym „na Stadionie”. Warunki były bardzo trudne, ponieważ  338 dzieci uczyło się w pięciu salach bez żadnych pomieszczeń dodatkowych. W 1947 roku kierownikiem szkoły został Jan Ziemba, który z zaangażowaniem i poświęceniem pełnił tę funkcję do jesieni 1956 roku.  Zmarł 5 listopad 1956 r. po trzytygodniowej chorobie, przeżywszy 64 lata. Jego odejście było bolesnym przeżyciem dla grona pedagogicznego, dzieci i młodzieży oraz rodziców. Po śmierci Jana Ziemby kierownictwo szkoły objął Tadeusz Kondraciuk. W tym czasie w budynku szkoły podstawowej mieściło się także liceum Wychowawczyń Przedszkolnych, które zlikwidowano w 1957r. W kolejnych latach baza lokalowa placówki wzbogaciła się o salę gimnastyczną oraz o pracownie prac ręcznych, fizyki i chemii. Niestety, pomieszczenia te zostały udostępnione na kilka lat nowo powstałej w Węgrowie Zasadniczej Szkole Zawodowej. W 1958 roku ogrodzono front placu szkolnego. Wyposażenie placówki wzbogaciło się też o pierwszy telewizor. W 1959 r. w siedmioklasowej Szkole Podstawowej nr 2 w Węgrowie zdobywało wiedzę 498 uczniów pod kierunkiem 17 nauczycieli. W 1960r. społeczność szkolna uczciła tysiąclecie państwa polskiego posadzeniem 10 dębów. Jeden z nich został zasadzony przez ówczesnego marszałka Sejmu PRL – Czesława Wycecha.
W kolejnych latach nauka w placówce odbywała się na dwie, a nawet na trzy zmiany, gdyż w budynku przy ulicy Stadionowej mieściły się: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Przysposobienia Zawodowego oraz internat Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza. Uczniowie korzystali na terenie placówki z bezpłatnej opieki lekarskiej i dentystycznej. W roku 1966/67 wydłużył się czas nauki w szkole podstawowe o ósmą klasę.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Węgrowie. Foto. Archiwum MBP w Węgrowie.
Od początku lat 70. nauczyciele i rodzice postulowali konieczność powstania nowego budynku szkoły. Mimo że warunki lokalowe placówki nie polepszyły się, uzyskała ona w 1973 roku status zbiorczej szkoły gminnej. Uczyły się w niej dzieci miejscowości znajdujących się na terenie gminy Liw (Starawieś, Jarnice, Witanki, Wyszków, Zając, Ruchna, Liw, Jartypory i Zawady). Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgrowie wyróżniali się wówczas znacznymi osiągnięciami w nauce i w sporcie oraz zaangażowaniem w prace  społeczne na rzecz miasta (sadzenie lasów, porządkowanie terenu przy nowym dworcu PKS).
Szkoła Podstawowa nr 2 w Węgrowie. Foto. Archiwum MBP w Węgrowie.
Rok 1988 był przełomowy w historii szkoły. Została ona przeniesiona do nowego, przestronnego kompleksu pawilonów przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Początkowo oddano do użytku tylko dwa pierwsze pawilony (lata 1988-1989). W roku 1993 baza lokalowa szkoły wzbogaciła się o nowoczesną kuchnię, obszerną stołówkę, bibliotekę, świetlicę i pomieszczenia dla pracowników administracji. Od 1994 roku pracuje czwarty pawilon. W tym okresie placówka liczyła 31 sal lekcyjnych i 7 pracowni przedmiotowych. W 1998 r. oddano do użytku nowoczesną halę sportową. Do 2001 r. funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgrowie pełniła pani Alicja Krzemińska. W maju 2001 roku placówce uroczyście nadano zaszczytne imię Jana Pawła II. Patron szkoły to ponadczasowy autorytet, symbol wartości rodzinnych, tolerancji i otwartości na potrzeby innych. We wrześniu 2001 funkcję dyrektora powierzono pani Barbarze Niszcz, która sprawowała ją do 2012 roku.
Obecnie placówka posiada dobrą bazę lokalową. Uczniowie mają do dyspozycji 31 sal lekcyjnych, 3 pracownie komputerowe, bibliotekę z systematycznie wzbogacanym księgozbiorem, gabinet terapeutyczny EEG Biofeedback oraz trzy  bogato wyposażone świetlice, które swą opieką otaczają codziennie ponad 260 uczniów. Szkoła dysponuje również bogatym zapleczem sportowym: halą, trzema salami gimnastycznymi, kompleksem boisk oraz dwoma estetycznymi i bezpiecznymi placami zabaw. Budynek szkoły jest monitorowany i ogrodzony, co zapewnia dzieciom bezpieczne warunki do nauki i odpoczynku. Dzięki staraniom obecnego dyrektora, pani Moniki Demczuk, co roku wzbogacana jest baza lokalowa i dydaktyczna szkoły oraz wykonywane są niezbędne remonty.
Oprac. M. Wołynko